CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ

pe anii 2018 – 2021

 

Spitalul raional Cimislia si Comitetul Sindical, denumite în continuare Părți, în scopul realizării măsurilor coordonate ce țin de dezvoltarea și perfecționarea ocrotirii sănătății în raionul Cimișlia, apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice, de muncă și sociale, colective și individuale minime pentru salariații din instituția modico-sanitară publică Spitalul raional Cimișlia, denumită în continuare Unitate, au încheiat prezentul Contract colectiv de muncă pe anii 2018-2021, convenind la următoarele:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 1. Prezentul Contract colectiv este în baza prevederilor Constituției Republicii Moldova, Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, Legii sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000, Convenţiei O.I.M. nr.98 din 01.07.1949 „Privind aplicarea principiilor de drept de organizare şi negociere colectivă”, convenţiilor colective (nivel naţional), altor acte normative şi legislative naţionale şi internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 2. Părţile recunosc că sunt egale în drepturi și libere în negociere, acceptă completamente prevederile prezentei Convenţii şi îşi asumă obligaţiile de asigurare ale acesteia, prin care se stabilesc limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, clauzele ce ţin de dezvoltarea şi modernizarea sistemului de sănătate, condiţiile de muncă, retribuirea muncii, alte drepturi şi obligaţii stabilite de legislaţia muncii a Republicii Moldova.

2.1. Părțile recunosc libera exercitare a drepturilor sindicatului și libera opinie a fiecărui salariat, membru de sindicat, în conformitate cu legislația națională și Convențiile OIM pe care Republica Moldova le-a ratificat.

 1. Contractul are drept scop apărarea garanţiilor salariaţilor reprezentaţi de Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova, stabilite de legislaţie şi prezentul Contract şi este obligatoriu pentru aplicare în IMSP SR Cimișlia.

3.1. Obiectivul prioritar al Contractului este realizarea în procesul dialogului social între părți a sporirii nivelului de trai al salariaților și familiilor acestora prin reglementarea salariului, luîndu-se în considerație creșterea prețurilor de consum și nivelul minim de existență, asigurarea plasării în cîmpul muncii, echității sociale, drept principiu pentru crearea premizelor și grupe ale activității stabile a colectivelor unităților, asigurarea unei munci destoinice salariaților.

 1. Sub incidența prezentului Contract colectiv cad salariații, membrii de sindicat și angajatorii care au împuternicit reprezentanții lor (Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale) să participe la negocierile colective, să elaboreze și să încheie Contractul colectiv în numele acestora, în limitele angajamentelor asumate, precum salariații și angajatorii care au aderat după încheierea acesteia.
 2. Prezentul Contract colectiv de muncă constituie baza de negociere a sindicatului și patronatului IMSP SR Cimișlia.
 3. Contractul colective de muncă nu poate conţine clauze care ar înrăutăţi drepturile salariaţilor prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi prezenta Convenţie colectivă de ramură.
 4. La negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă pot fi stabilite, în baza propriilor mijloace, clauze mai avantajoase faţă de cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de Convenţia colectivă de ramură.
 5. Părţile se obligă să întreprindă măsuri concrete întru asigurarea drepturilor şi libertăţilor salariaţilor, garantate de Constituţia Republicii Moldova, Codul muncii, Convenţiile O.I.M., Declarația Universală a drepturilor Omului din 10.12.1949, ratificate de Republica Moldova, de Convenţia colectivă de ramură, alte acte normative în vigoare.

       În caz de încălcare a prevederilor prezentului Contract fiecare dintre Părţi este în drept să ceară, în termen de 7 zile calendaristice, convocarea Comisiei instituționale pentru consultări şi negocieri colective în vederea prevenirii, medierii şi soluţionării conflictelor apărute și ia decizii în corespundere cu Regulamentul privind modul de soluționare a conflictelor colective de muncă și desfășurarea grevelor la nivel de ramură.

 1. Părţile se obligă ca, pe perioada de realizare a prevederilor prezentului Contract, să nu promoveze şi să nu susţină proiecte de acte normative ale căror adoptare ar conduce la înrăutăţirea drepturilor salariaţilor stabilite de legislaţie şi de Convenția colectivă de ramură.
 2. Dacă pe perioada acţiunii prezentului Contract una din Părţi consideră necesar să se facă precizări sau completări asupra unor prevederi ale acesteia, acest lucru este comunicat în scris celorlalte părţi. Negocierile respective încep nu mai tîrziu de 7 zile calendaristice din momentul comunicării. Pe perioada de la depunerea cererii şi negocierii, Părţile se obligă să execute prevederile prezentului Contract.
 3. Acțiunea Contractului, a modificărilor și completărilor negociate şi introduse în Contract au putere juridică de la data semnării acestora de către părți.
 4. Administrația unității și comitetul sindical se obligă să asigure publicitatea şi accesul tuturor salariaţilor la conţinutul prezentului Contract şi al modificărilor introduse.
 5. Proiectele actelor normative, ce vizează interesele social-economice şi profesionale ale salariaţilor din domeniul sănătății, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină sunt prezentate Guvernului şi Parlamentului spre examinare numai după consultările prealabile ale Părţilor. În cazul când modalitatea menţionată este încălcată, părţile sunt în drept să ia măsuri în vederea reexaminării sau revocării actelor în cauză.
 6. În cazurile realizării prevederilor prezentului Contract, conform normelor negociate, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova se va abţine de la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de protest în cadrul ramurii ocrotirii sănătăţii.
 7. Părțile, în măsura competenților sale, vor întreprinde acțiuni pentru a preveni corupția în sistemul sănătății.
 8. Drepturile salariaților prevăzute în Contract nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi recunoscute anterior, prin negocieri sau reglementări legale.
 9. Instituția în privința drepturilor ce decurg din prezentul Contract intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte, de drept, din Contract.
 10. Salariații ce cad sub incidența prezentului Contract nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin aceasta. Orice înțelegere prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute salariaților sau limitarea acestora este nulă.

 

CAPITOLUL II

Încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea  acţiunii contractelor individuale de muncă

 1. Încadrarea în muncă se va realiza prin încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă şi emiterea în baza acestui contract a unui ordin de angajare.

În cazul în care angajatorul a emis ordin de angajare, acesta se aduce la cunoştinţă salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a contractului individual de muncă. La cererea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze acestuia o copie de pe ordin, legalizată în modul stabilit, în termen de 3 zile lucrătoare.

 1. Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi. În cazul în care angajatorul este autoritate publică, pe contractul individual de muncă se aplică ștampila acesteia. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator.

Contractul individual de muncă îşi produce efectele din ziua semnării, dacă contractul nu prevede altfel.

 1. Se interzice orice limitare în drepturi, directă sau indirectă, la încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă în dependenţă de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, domiciliere, apartenență sau activitate sindicală, opinie politică sau origine socială cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
 2. Contractul individual de muncă se încheie de către angajator şi salariat, conform Modelului aprobat prin Convenția colectivă (nivel național) nr.4 din 25.07.2005 și prevederile art.49 p.(1) al Codului muncii (Anexa nr.1). Contractul poate conține și alte prevederi negociate de părți.
 3. Contractul individual de muncă nu poate conţine clauze sub nivelul celor prevăzute de legislaţia în vigoare, Convenţia colectivă de ramură și contractul colectiv de muncă.
 4. Contractul individual de muncă de regulă, se încheie pe o perioadă nedeterminată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, se încheie în cazurile enumerate de art. 55 şi 260 al Codului muncii.

Cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vârstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vârstă ori vechime în muncă) şi nu sunt încadrate în cîmpul muncii contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă de pînă la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de părţi în condiţiile art. 54 alin. (2) şi ale art. 68 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Codul muncii.

Prin contractele colective de muncă poate fi prevăzut un termen minim al contractului individual de muncă cu persoanele pensionate mai mare de un an.

Nu se admite tratamentul mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe o durată determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă.

Angajatorul va informa salariaţii angajaţi pe o durată determinată despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salariaţii respectivi să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Informaţia privind funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor, precum şi a comitetului sindical, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul Instituției, precum şi pe pagina web a acesteia, după caz.

Dacă, la expirarea termenului contractului individual de muncă pe durată determinată, nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lui şi raporturile de muncă continuă de fapt, contractul se consideră prelungit pe durată nedeterminată.

 1. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decât printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

Modificare a contractului individual de muncă se consideră orice modificare sau completare care vizează cel puţin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Codul muncii.

 1. Concedierea este desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi se efectuează în conformitate cu prevederile art. 86-88, 183, 184 ale Codului muncii.
 2. În perioada valabilităţii prezentului Contract nu se admite reducerea în masă a salariaţilor.

În cazuri deosebite reducerea în masă a angajaților poate avea loc numai cu respectarea strictă a prevederilor Convenției colective (nivel național) nr. 11 din 28.03.2012 „Cu privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă”.

Încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă cu salariaţii care au activat pînă la 01.10. 2003 în baza contractului individual de muncă pe o perioadă nedeterminată poate avea loc numai cu acordul salariatului.

 1. Transferul salariatului la o altă muncă permanentă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu modificarea contractului individual de muncă conform art. 68 (CM), precum şi angajarea prin transferare la o muncă permanentă în altă unitate ori transferarea într-o altă localitate împreună cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al părţilor.
 2. Angajatorul garantează:
 3. a) asigurarea, în caz de reducere a numărului sau a statelor de personal, a dreptului preferenţial de a fi lăsat în funcţie a salariaţilor cu cel mai înalt nivel al:
 • productivităţii muncii;
 • calificării profesionale.

  În cazul unei egale calificări stabilite conform criteriilor prezentului punct, dreptul preferenţial de a fi lăsat la serviciu se va stabili în conformitate cu prevederile art. 183 (2) al Codului muncii;

 1. b) acordarea, în caz de concediere în legătură cu lichidarea unităţii, reducerea numărului sau a statelor de personal, în perioada de preavizare reglementate de art. 184 al Codului muncii cel puţin a unei zile libere pe săptămână, cu menţinerea salariului mediu, pentru căutarea unul alt loc de muncă;
 2. c) în cazul lichidării unităţii, va întreprinde măsuri pentru asigurarea cu locuri de muncă a femeilor gravide, cu copii în vârstă de până la 3 ani şi cele care îngrijesc copii în vârstă până la 4 ani;
 3. d) în cazul demisiei salariatului, angajatorul nu v-a încheia contract individual de muncă cu un alt salariat timp de 14 zile calendaristice, de la data depunerii cererii de demisie, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 85, aliniatul 2 al Codului muncii.
 4. La angajare, angajatorul este obligat să informeze salariatul despre prezentul Contract colectiv de muncă, regulamentul intern al unităţii şi conţinutul acestora, contra semnătură.
 5. În cazul când salariatul este membru de sindicat, contractul individual de muncă poate fi desfăcut din inițiativa angajatorului doar cu consultarea prealabilă în scris a organului sindical respectiv. Comitetul sindical urmează să prezinte acordul sau dezacordul argumentat în scris privind concedierea salariatului în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării acordului.
 6. În caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului Unităţii, succesorul preia toate drepturile şi obligaţiile existente la momentul reorganizării sau schimbării proprietarului, ce decurge din prezentul Contract colectiv de muncă şi din contractele individuale de muncă. Concedierea salariaţilor în aceste cazuri este posibilă numai cu condiţia reducerii numărului sau a statelor de personal din Unitate.
 7. La demisionarea/concedierea persoanelor în legătură cu atingerea vârstei de pensie (deţinerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă) care au nu mai puțin de 15 ani lucrați în SR Cimișlia, angajatorul acordă acestuia o indemnizație unică în mărime de un salariu mediu lunar.

 

CAPITOLUL III

Utilizarea forţei de muncă și formarea profesională

 1. Părţile vor întreprinde acțiuni privind elaborarea şi înaintarea organelor competente a propunerilor privind îmbunătăţirea protecţiei profesionale, economice, sociale şi juridice a salariaţilor.
 2. Părţile în limitele competenţei lor:
 3. a) exercită controlul utilizării forţei de muncă în conformitate cu legislaţia;
 4. b) ţin la control rata şomajului şi plasarea şomerilor în câmpul munci, să întreprindă acţiuni ce ar stopa diminuarea volumului de lucru şi reducerea locurilor de muncă, să soluţioneze litigiile, rezultate în urma creşterii şomajului;
 5. c) examinează multilateral procesele, fenomenele şi schimbările ce au loc în domeniul utilizării forţei de muncă, estimează dimensiunile reale ale şomajului, cererii şi ofertei forţei de muncă, analizează cazurile de disponibilizare în masă a salariaţilor în scopul promovării unor propuneri exhaustive de ameliorare a situaţiei create;
 6. d) în cazul existenţei unor locuri de muncă vacante şi/sau creării de noi locuri de muncă, administraţia Instituției le va da publicităţii şi va încadra prioritar în câmpul muncii tinerii specialişti, salariaţii care urmează să fie disponibilizați din motivele lichidării, reorganizării Instituţiei sau reducerii statelor de personal.
 7. Ministerul Sănătăţii Muncii și Protecției Sociale şi instituția, în comun cu organul sindical respectiv, se obligă să asigure:
 8. a) egalitatea şanselor la încadrarea în câmpul muncii;
 9. b) promovarea persoanelor în posturile de conducere din ramură în condiţii de maximă transparenţă, corectitudine şi obiectivitate.
 10. Angajatorul este obligat să mențină locul de muncă (a funcţiei) şi salariul mediu, precum şi compensarea cheltuielilor legate de deplasare în interes de serviciu (acordare a ajutorului practic, lichidare a urmărilor calamităţilor naturale, epidemiilor, conflicte militare, acte teroriste, accidente cu urmări grave pentru populaţie, etc.).
 11. Acordarea înlesnirilor pentru salariaţii care îmbină activitatea de muncă cu studiile în instituţiile de învăţământ conform Hotărârii Guvernului nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile. (Anexa nr.14)
 12. Tinerii specialiști cu studii medicale și farmaceutice, plasați în câmpul muncii în mediul rural, beneficiază de facilități conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1345 din 30.11.2007, cu modificările și completările ulterioare.
 13. Angajatul, în caz de efectuare a studiilor de specializare primară, studii universitare și postuniversitare, pentru angajare și activitate în instituția ce a efectuat plata pentru studii, este obligat să activeze cel puțin 3 ani de la finisarea studiilor în instituția dată. În cazul întreruperii contractului individual de muncă din inițiativa angajatului, el este obligat să restituie angajatorului cheltuielile efectuate pentru studii de specializare primară, studii universitare, postuniversitare, studii medii speciale.
 14. În cazul când salariatul, tînăr specialist, repartizat în sectorul rural (sat, sătesc), conform prevederilor art. 11, pct. 2 al Legii ocrotirii sănătății, se află în concediul de maternitate sau pentru îngrijirea copilului pînă la vârsta de 3 ani, această perioadă nu se consideră perioadă de activitate pentru a beneficia de indemnizația unică anuală din contul bugetului de stat, dar nici nu suspendă dreptul de a primi această indemnizație după revenire la lucru.
 15. Prin formare profesională continuă se înțelege orice procedură prin care un salariat dobîndește o calificare nouă, se specializează sau se perfecționează și pentru care obține o diplomă sau un certificat care atestă aceste studii, eliberat de instituțiile abilitate conform legislației în vigoare.
 16. Părțile, semnatare a prezentului Contract și instituția, vor asigura reciclarea cadrelor medicale, medicilor și personalului medical veriga medie, cel puțin o dată în 5 ani (conform legislației în vigoare).
 17. Părțile convin asupra obligativității perfecționării profesionale a tuturor categoriilor de salariați, inclusiv a activului sindical.
 18. Formarea profesională a tuturor categoriilor de salariați va fi organizată de către angajator, cu avizul comitetului sindical conform unui program întocmit și aprobat anual.
 19. Formarea profesională a salariaților va fi organizată și suportată din contul angajatorului (instituției) în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație conform necesităților reale, care să asigure toate cheltuielile ce țin de formarea profesională în anul respectiv.
 20. Formarea profesională a salariaților se va realiza prin forme reglementate de legislație prin:
 21. a) participarea la cursurile de perfecționare organizate din republică sau din străinătate;
 22. b) stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 23. c) stagii de practică și specializare;
 24. d) instruire organizată la locul de muncă;
 25. e) formare individualizată;
 26. f) societăți profesionale, asociații;
 27. g) alte forme convenite între angajator și salariat.
 28. Angajatorul, cu consultarea organului sindical, este obligat să identifice posturile pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare, adoptarea Programului anual și controlul aplicării acestuia.
 29. În cazul în care Instituția urmează să-și schimbe parțial sau total profilul de activitate, angajatorul va informa și consulta sindicatul cu cel puțin 3 luni înainte de aplicarea acțiunii și va oferi propriilor salariați posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forță de muncă din afară.
 30. Salariații au dreptul să beneficieze de concedii pentru formare profesională care pot fi cu plată sau fără plată.
 31. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa personală. Cererea de concediu fără plată se înaintează angajatorului cu cel puțin 2 săptămâni înainte de efectuarea acestuia.

În cazul când salariatul s-a înmatriculat din propria inițiativă în instituția de învățământ superior sau mediu de specialitate acreditate în condițiile legii, la secțiile serale și fără frecvență și care învață cu succes li se vor acorda anumite garanții și compensații în modul prevăzut de contractul colectiv sau cel individual de muncă.

În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este inițiată de angajator, toate cheltuielile ocazionale de această participare sunt suportate de către acesta.

 1. Angajatorul este în drept să încheie, în formă scrisă, contracte de calificare profesională cu persoane care sunt în căutarea unui loc de muncă și care nu au calificare profesională necesară unității, asigurându-le cheltuielile din contul Instituției.

În aceste cazuri persoanele care au obținut calificarea profesională din contul Instituției sunt obligate să activeze în Instituție în conformitate cu calificarea profesională primită conform prevederilor contractului cel puțin 3 ani. În cazul întreruperii contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, el este obligat să restituie angajatorului cheltuielile efectuate pentru studii de specializare primară.

 1. Transferul temporar al angajatului dintr-o subdiviziune în alta, în caz de necesitate, se va efectua numai cu acordul acestuia în formă scrisă și a comitetului sindical, reprezentant al salariatului.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile generale ale angajatorului şi salariatului

 1. Drepturile şi obligaţiile angajatorului:

55.1. Respectarea şi îndeplinirea clauzelor convenţiei colective, a contractelor colective şi individuale de muncă.

55.2. Asigurarea pentru salariaţi a condiţiilor corespunzătoare de muncă, punându-li-se la dispoziţie, potrivit specificului muncii, necesarul pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

55.3. Remunerarea la timp a muncii prestate de salariat în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, nivelul de pregătire profesională.

55.4. Asigurarea condiţiilor securităţii şi sănătăţii muncii, respectarea normelor sanitaro-igienice.

55.5. Asigurarea perfecţionării profesionale, reciclării şi atestării cadrelor medicale din resursele financiare ale Instituției (conform legislației în vigoare).

55.6. Asigurarea finanţării programelor de reciclare a cadrelor, securitatea şi sănătatea muncii, altor măsuri prevăzute de contractul colectiv de muncă.

55.7. Informarea la timp a salariaţilor despre existenţa şi conţinutul contractului colectiv de muncă, apariţia unor nereguli, dificultăţi sau lacune în desfăşurarea activităţii de natură să producă orice tip de prejudiciu.

55.8. Respectarea drepturilor salariaţilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezentul Contract.

55.9. Gestionarea întemeiată şi transparentă a resurselor financiare şi bunurilor materiale ale Instituției. Consultarea organului sindical în aceste probleme, informarea cel puţin o dată în semestru a colectivului de muncă despre situaţia social-economică a Instituției.

55.10. Prezentarea, la cererea organului sindical, a informaţiei despre utilizarea resurselor financiare şi bunurilor materiale.

55.11. Manifestarea onestităţii şi obiectivităţii în relaţiile cu salariaţii Instituției. Respectarea principiului de demnitate în muncă.

55.12. Respectarea legislaţiei la angajarea şi concedierea salariaţilor, familiarizarea personalului cu atribuţiile de serviciu, normele de muncă stabilite, asigurarea reciclării profesionale a salariaţilor.

55.13. Aprobarea în modul stabilit a statelor de personal ale Instituției, consultând prealabil comitetul sindical.

55.14. Întreprinderea, împreună cu organul sindical, a măsurilor de prevenire a litigiilor individuale de muncă şi conflictelor colective de muncă.

55.15. Cererea de la salariaţi a îndeplinirii obligaţiilor de muncă şi manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de bunurile materiale ale Instituției.

55.16. Emiterea actelor normative la nivel de istituție care nu vor conţine clauze ce ar înrăutăţi drepturile și garanțiile minime ale salariaţilor.

55.17. Aplicarea sancţiunilor disciplinare faţă de salariaţi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

55.18. Asigură angajații cu permisuri nominale de acces la locul de muncă.

55.19. Accesul la locul de muncă se efectuează numai în baza permisului nominal.

 1. Drepturile şi obligaţiile salariatului:

56.1. Cunoaşterea şi respectarea cu stricteţe a Regulamentului intern al Instituției, a prevederilor convenţiilor colective, contractului colectiv şi individual de muncă a standardelor medicale, a ordinelor şi dispoziţiilor angajatorului.

56.2. Îndeplinirea normelor de muncă stabilite, folosirea eficientă a timpului de muncă pentru exercitarea întocmai şi la timp a sarcinilor ce le revin.

56.3. Respectarea normelor de comportament şi a deontologiei în cadrul relaţiilor de serviciu.

56.4. Cunoaşterea parametrilor de funcţionare a tehnicii în condiţii de deplină siguranţă.

56.5. Cunoaşterea şi respectarea întocmai a normelor securităţii şi sănătăţii în muncă, a securităţii antiincendiare.

56.6. Manifestarea unei atitudini gospodăreşti faţă de patrimoniul Instituției.

56.7. Păstrarea cu stricteţe a confidențialității medicale.

56.8. Manifestarea onestităţii şi a obiectivităţii în activitatea profesională.

56.9. Obţinerea consultaţiei şi ajutorului din partea sindicatului la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

56.10. Remunerare în conformitate cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, precum şi nivelul de pregătire profesională.

56.11. Premiere şi/sau ajutor material în condiţiile prevăzute de legislaţie, contractul colectiv sau cel individual de muncă şi Regulamentul privind premierea și acordarea ajutorului material salariaților aprobat la nivel de instituție (Anexa nr.8).

56.12. Beneficierea de echipamente şi materiale de protecţie, precum şi alimentaţie specială de protecţie, conform funcţiilor şi normelor stabilite de contractul colectiv sau individual de muncă şi normelor în vigoare.

56.13. Participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, inclusiv cele de conducere, cunoaşterea rezultatelor atestărilor şi concursurilor (conform legislației în vigoare).

56.14. Participarea, prin reprezentanţii comitetului sindical, în condiţiile legislaţiei muncii, la administrarea Instituției, la negocierile colective, soluţionarea litigiilor individuale şi conflictelor colective de muncă.

56.15. Accesul la informaţia privind activitatea instituției.

 1. 16. Formarea profesională continuă este obligatorie.

56.17. La efectuarea examenului de diagnostic şi tratament fără rând pentru lucrătorii medicali în instituțiile medicale din sistemul sănătății.

 CAPITOLUL V

Timpul de muncă, de odihnă şi acordarea concediilor

 1. Timpul de muncă

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.

57.1. Pentru personalul medico-sanitar se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă, care nu va depăşi 35 ore pe săptămână, sau cel mult 7 ore pe zi la funcţia de bază. Norma concretă este reglementată prin Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă a personalului medico-sanitar, aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1223 din 09.11.2004 (Anexa nr.9). Pentru alte categorii de salariaţi, care activează în Instituție şi durata timpului de muncă nu este prevăzută în Nomenclator, aceasta se stabileşte conform art. 100 din Codul muncii.

Modificarea duratei timpului de muncă se permite prin acordul ambelor părți ale raporturilor de muncă conform prevederilor art. 97 din Codul muncii.

57.2. Pentru salariaţii care activează cu durata normală a timpului de muncă (40 de ore pe săptămână sau 8 ore pe zi), cu excepția celor care au o durată redusă a timpului de muncă, în ajunul zilelor de sărbătoare prevăzute în textul art. 111 din Codul muncii, durata muncii în aceste zile se reduce cu cel puțin 1 (una) oră, inclusiv, în cazurile când ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare a fost transferată în altă zi.

57.3.Programul zilnic de muncă al salariaţilor se stabileşte prin Regulamentul intern al Instituției. (Anexa nr.2).

Programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoștința salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului sau în subdiviziune.

Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.

57.4. Durata săptămânii de lucru în IMSP Spitalul raional Cimișlia va fi:

 1. a) săptămâna de lucru de 5 zile cu 2 zile de repaus (pentru serviciul de ambulator, serviciul gospodărie, serviciul contabilitate, serviciul administrativ)
 2. b) săptămâna de lucru de 6 zile cu o zi de repaus, durata zilei de muncă fiind de 7 ore în primele 5 zile şi de 5 ore în ziua a şasea (pentru serviciile de staționar, serviciul statistică medicală);

57.5. Repartizarea timpului de muncă în cadrul Instituției (timpul începerii şi terminării lucrului, durata schimbului, întreruperile, alternarea zilelor lucrătoare şi a celor nelucrătoare), se stabilesc prin Regulamentul intern al Instituției.

57.6. IMSP Spitalul raional Cimișlia acordă populaţiei asistenţă medicală de urgenţă, specializată de ambulator şi spitalicească este Instituție cu regim flexibil al timpului de muncă.

Stabilirea regimului flexibil al timpului de muncă nu poate duce la sporirea sarcinilor de serviciu, la înrăutățirea condițiilor de muncă sau la diminuarea veniturilor salariale.

57.7. Zilele de repaus sunt sâmbăta şi duminica, cu excepţia angajaţilor care activează cu regim flexibil al timpului de muncă (medici de gardă, asistenți medicali de post, infirmiere de post, felceri-laboranți a serviciului de urgență).

57.8. La locurile de muncă unde, conform specificului activităţii, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului cotidian de muncă pot fi stabilite forme speciale de organizare a continuității activității, după caz: gărzi, contravizite, program fracționat etc., cu avizul comitetului sindical și acordul salariatului. Durata schimbului nu poate fi mai mare de 16 ore (de la ora 1600 pînă la ora 0800), avînd în vedere că o parte din angajați sînt din localitățile rurale ce crează dificultăți de deplasare (nu circulă transportul public în orele tîrzii). Durata repausului zilnic, cuprinsă între sfârşitul programului de muncă într-o zi şi începutul programului de muncă în ziua imediat următoare, nu poate fi mai mică decât durata dublă a timpului de muncă zilnic.

57.9. Salariaţii pot fi atraşi de către angajator la muncă suplimentară doar în condiţiile art.104 din Codul muncii.

57.10. Salariatul care prestează munca și îngrijește unul sau mai mulți copii pînă la vîrsta de 10 ani sau un copil cu dizabilitate severă sau accentuată în vîrstă de pînă la 18 ani, cu acordul părților (în situații de excepție majoră la prezentarea după caz a documentelor justificative).

Femeile care alăptează copilul beneficiază, la cerere, de fracționarea programului de lucru.

57.11. Angajatorul este obligat să numească  prin ordin (dispoziţie) salariaţi cu funcţie de răspundere, care să efectueze evidenţa timpului de muncă real prestată (normală, noapte, suplimentară, zilele de repaus şi sărbătoare, condiții de muncă vătămătoare etc.) şi să întreprindă măsuri pentru a nu admite cazuri de încălcare a normelor timpului de muncă prevăzute de prezentul Contract, Codul muncii şi alte acte normative ale Republicii Moldova.

Modul evidenței timpului de muncă se stabilește conform normativului lunar de muncă stabilit (de bază, cumul, înlocuire).

57.12. Salariații care în ziua declarată zi de odihnă încă nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză, salariații ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate la data respectivă, precum și care în ziua respectivă s-au aflat în concediu medical, în concediu de odihnă anual, în concediu neplătit și în concediu de studii, nu au obligația de a se prezenta la serviciu în ziua declarată zi lucrătoare.

57.13. Nu se admite atragerea la muncă în ture/gărzi a salariaților: în vârstă de până la 18 ani; a femeilor gravide; aflate în concediu postnatal; care alăptează; precum și persoanelor cărora munca în timp de noapte este contraindicată conform certificatului medical (cu excepție se admite în cazul acordului personal al persoanelor nominalizate).

 1. Timpul de odihnă

58.1. Fiecare salariat, indiferent de funcția pe care o ocupă are dreptul la pauza de masă și odihnă în timpul exercitării obligațiilor de funcție.

58.2. În Spitalul raional Cimișlia cu program zilnic de muncă pauza de masă și odihnă se stabilește de la 30 minute până la 1 oră și nu se include în timpul de muncă.                                                                                                  

Durata pauzei pentru odihnă şi masă nu se include în timpul de muncă și se stabileşte 1 oră cu începere de la 1300 pînă la 1400, medicii ordinatori ai secțiilor de staționar de la 1200 pînă la 1300 și din motive întemeiate prin acordul dintre salariat și angajator pentru unele categorii de angajați se poate stabili alt program.

58.3. În Spitalul raional Cimișlia în secții/servicii cu flux continuu durata pauzei de masă și odihnă se include în timpul de muncă. (Anexă nr.15)

58.4. Angajaților care activează permanent la computer li se asigură, după fiecare 2 ore de activitate, 15 minute pauză de odihnă.

58.5. La unităţile medico-sanitare angajatorul este obligat să asigure salariaţilor: pauze și condiţii pentru odihnă şi alimentaţie în timpul serviciilor, inclusiv în timpul de noapte, în zilele de odihnă şi de sărbătoare; respectarea lunară a timpului de muncă; securitatea și protecția sănătății.

58.6. Femeilor care au copii în vârstă de până la trei ani pe lângă pauza generală pentru odihnă şi masă, li se acordă zilnic o oră pentru alimentaţia copiilor.

58.7. Membrilor de sindicat care lucrează în ture, li se asigură cel puțin de 2 ori pe lună, repaosul săptămânal sâmbăta și duminica (nu se referă la persoanele care cumulează adăugător).

58.8. Ziua Hramului bisericii în raionul Cimișlia este 28 august și este zi de sărbătoare pentru toţi salariaţii din IMSP Spitalul raional Cimișlia.

 1. Acordarea concediilor

59.1. Salariaţilor din Instituție li se acordă anual un concediu de odihnă plătit cu o durată de 28 zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare şi un concediu de odihnă anual suplimentar plătit conform prevederilor Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă a zilei de muncă personalului medico-sanitar. Concediile suplimentare plătite se acordă concomitent cu concediul de odihnă anual. (Anexă nr. 9)

59.2. Administraţia Instituției, de comun acord cu comitetul sindical, până la 15 decembrie al anului calendaristic care expiră, este obligată să aprobe Programul flexibil de acordare a concediilor de odihnă anuale şi suplimentare pentru anul ce urmează cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. concediul va fi planificat pentru fiecare salariat astfel, ca cel puţin o dată la 3 ani să coincidă cu sezonul estival;
 2. soţii care lucrează la aceeaşi Instituție au dreptul la concediu în aceiaşi perioadă de timp;
 3. la programarea concediilor de odihnă anuale se ține cont de dorința salariatului și de necesitatea asigurării bunei funcționări a Instituției.

59.3. Concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă salariaţilor după expirarea a 6 luni de muncă la unitatea respectivă.

Înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate, concediul de odihnă pentru primul an de muncă se acordă, în baza unei cereri scrise, următoarelor categorii de salariaţi:

 1. femeilor – înainte de concediul de maternitate sau imediat după el;
 2. salariaţilor în vârstă de până la 18 ani;
 3. salariaţilor transferaţi dintr-o unitate în alta;
 4. altor salariați la acordul părților.

59.4. Acordarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea prevăzută de Program, se face cu aprobarea angajatorului și avizul comitetului sindical.

59.5. În cazuri excepționale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent poate să se răsfrângă negativ asupra bunei funcționări a unității, o parte din concediu, cu consimțământul scris al salariatului și cu acordul scris al reprezentanților salariaților, poate fi amânată pentru anul de muncă următor. În asemenea cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, partea rămasă fiindu-i acordată până la sfârșitul anului următor.

59.6. Angajatorul este obligat să plătească salariatului indemnizația la concediu, cu cel puțin 5 zile calendaristice la solicitarea salariatului, înainte de plecarea în concediu.

59.7. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă.

59.8. Munca în condiţiile timpului de lucru redus sau parţial nu influenţează durata concediului de odihnă anual şi suplimentar ale salariatului şi vechimea în muncă a acestuia.

59.9. Persoanele angajate pe o perioadă determinată beneficiază de concediu de odihnă anual şi suplimentar plătit direct proporţional duratei perioadei de muncă în unitatea respectivă.

59.10. În temeiul aliniatului (5) al art. 121 al Codului muncii, salariaţilor din Instituție li se acordă un concediu suplimentar de odihnă plătit în mărime de cel puţin 4 zile calendaristice. Categoria de salariaţi şi mărimea concretă a concediilor de odihnă anuale suplimentare plătite pentru intensitatea muncii, influența factorilor psihoemoționali sporiți şi program flexibil al timpului de muncă, se stabileşte prin contractele colective de muncă, conform Listei a salariaților care beneficiază de concediul de odihnă anual plătit (Anexa nr.3).

59.10.1 Orce salariat care lucrează în baza unui contract individual de muncă beneficiază de dreptul la concediu de odihnă anual plătit cu o durată de 28 zile calendaristice conform art.112-113 al Codului muncii RM (Anexa 3.1)

59.11. La prezentarea actelor respective, salariaţii care sunt membri de sindicat din Instituție beneficiază de concediu suplimentar plătit pe motive familiale, exprimat în zile lucrătoare. Pentru restul salariați la prezentarea actelor respective vor beneficiază de concediu suplimentar neplătit pe motive familiare, în următoarele cazuri:

 

a)    căsătoria salariatului (copia adeverinței eliberate de OSC privind data

înregistrării căsătoriei)                                                                              

- 3 zile

b)   naşterea sau înfierea copilului (copia certificahotărîrea judecătorească de

încuviințare a adopției)                                                                              

- 1 zi

c)    căsătoria copiilor salariatului (copia certificatului de naștere a

fiului/fiicei, copia adeverinței eliberate de OSC privind data

înregistrării căsătoriei)                                                                             

- 1 zi

d)   decesul părinţilor, socrilor, soţului, soţiei, copiilor

 (copia certificatului medical de deces)                                                     

- 3 zile

e)    decesul rudelor de gradul II (bunici (linie dreaptă ascedentă),

nepoți (linie dreaptă descedentă), frați/ surori (linie colaterală))

(copia certificatului de deces)                                                           

- 1 zi

f)    încorporarea salariatului, membrului familiei în armată

(citația de la centrul militar privind înrolarea fiului în

rîndurile Armatei Naționale)                                                                    

- 1 zi

g)   persoanelor care au copii în clasele I, II (adeverința eliberată

de liceu că copilul este elev al cl.I sau II, copia certificatului

de naștere a copilului)                                                                            

 

- 1 zi la începutul anului școlar și 1 zi la  sfîrșitul anului școlar

h)   persoanelor care au copii în clasele IX și XII (adeverința

eliberată de liceu că copilul este în cl.IX sau XII, copia

certificatului de naștere a copilului)                                                     

 

- în ultima zi a anului școlar

 

i)     jubilee (30; 40; 50; 60; 70 etc.) (copia certificatului de naștere)          

- 1 zi

j)     trecerea la alt loc de muncă în altă localitate                                         

- 1 zi

 

În cazurile când zilele respective coincid cu concediul anual plătit, acestea se alipesc la durata concediului anual respectiv plătit.

59.12. Din motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se acordă, cu consimţământul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de până la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre).

Perioada concediului neplătit nu se include în:

 1. în vechimea în muncă pentru acordarea concediului anual şi suplimentar plătit;
 2. în stagiul de cotizare conform legislaţiei.

59.13. Concediul neplătit nu întrerupe relaţiile de muncă a salariatului cu angajatorul.

59.14. Organizarea muncii în schimburi prin împărţirea zilei de muncă în părţi, ziua sau săptămâna de muncă incompletă nu limitează dreptul salariatului la concediile anual şi suplimentar plătite în mărime deplină, nu influenţează asupra calculării vechimii în muncă şi nu limitează alte drepturi de muncă.

59.15. Angajatorul este obligat să acorde salariaţilor inventatori şi raţionalizatori concediu suplimentar de odihnă plătit cu o durată de o zi pentru fiecare invenţie sau propunere de raţionalizare ce ţine de îmbunătăţirea organizării ocrotirii sănătăţii, învățământului medical, asistenţei medicale populaţiei sau procesului de tratament.

59.16. Unuia dintre părinţi care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil invalid în vârstă de până la 16 ani sau a copilului cu capacități limitate) la cerere li se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice (cu prezentarea, după caz, a certificatului confirmativ de la unitatea în care activează soțul/soția că nu a beneficiat de un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de 4 zile calendaristice).

59.17. Veteranilor de război angajaţi în Instituție, li se acordă concediu de odihnă anual plătit la cerere, precum şi un concediu suplimentar neplătit cu o durată de până la 14 zile calendaristice.

59.18. În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului (art.148 alin.(4) din CM RM). Reţinerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin.(1) lit.d), art.82 lit.a) şi i), art.86 alin.(1) lit.b)-e) şi u), în caz de pensionare sau înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin.(2).

59.19. Compensarea în bani a concediului de odihnă anual este interzisă cu excepția cazurilor de suspendare sau încetare a contractului individual de muncă. În aceste cazuri salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

 

CAPITOLUL VI

Salarizarea și normarea muncii

 1. Plata muncii salariaţilor din IMSP SR Cimișlia se va efectua în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, respectând principiile de transparenţă, corectitudine şi obiectivitate în stabilirea salariilor tarifare (de funcţie), sporurilor şi suplimentelor la salariul de bază.
 2. La stabilirea și acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici generale, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familiară, apartenență ori activitate sindicală.
 3. Responsabil pentru plata corectă şi la timp a muncii salariaţilor din Instituție este angajatorul.
 4. La depistarea cazurilor de remunerare incorectă a muncii a membrilor de sindicat din vina angajatorului acesta este obligat să corecteze imediat eroarea comisă şi să achite salariatului sumele datorate pentru toată perioada vizată și să atragă la răspundere materială și disciplinară persoanele vinovate conform legii.
 5. Salariul salariaţilor din SR Cimișlia se plăteşte în monedă naţională. Cu acordul scris al salariatului se permite plata salariului prin intermediul instituţiilor bancare, cu achitarea serviciilor respective din contul angajatorului.
 6. Plata salariului salariaţilor este prioritară faţă de toate celelalte tipuri de plăţi legate de interesele Instituției. În caz de lichidare a Instituției, salariații au calitatea de creditori privilegiați și drepturile lor bănești constituie creanțe privilegiate, iar acestea vor fi achitate integral, înainte ca ceilalți creditori să-și revendice cota-parte.
 7. Salariul se achită în zilele de lucru. Ziua concretă de plată a salariilor se stabileşte în contractul colectiv de muncă al Instituției pînă la data de 15 a lunii următoare.

În cazurile încălcării termenului stabilit din vina angajatorului, organul sindical va sesiza Inspectoratul de Stat al Muncii ori se va adresa în instanţa de judecată.

 1. La achitarea salariului, angajatorul este obligat să-l informeze în scris despre părţile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectivă, despre mărimea şi temeiurile reţinerilor efectuate, despre suma totală pe care urmează să o primească.
 2. Salariile tarifare (de funcţie) ale salariaţilor vor fi modificate pe parcursul valabilităţii prezentei Convenţii colective, ca urmare a apariţiei unor modificări în legislaţia muncii cu respectarea prevederilor art. 140 al Codului muncii. Părțile, luând în considerare propunerile și obiecțiile parvenite din colectivele de muncă, creșterea prețurilor de consum, rata inflației și salariul mediu pe Republica Moldova, aprobat de Guvern, vor iniția negocierile privind modificarea sistemului de plată a muncii și majorarea veniturilor salariale ale angajaților.
 3. Pentru munca prestată pe timp de noapte se stabileşte un adaos în mărime de 50 şi 100 procente din salariul tarifar (de funcţie) pe unitate de timp stabilit salariatului, conform Liste salariaților care beneficiază de supliment la salariul de funcție (tarifar) pentru munca prestată în timp de noapte (Anexei nr. 4).
 4. Salariaților ocupați la lucrări incluse în Lista-tip a ramurilor „Sănătate și protecție socială” a lucrărilor și locurilor de muncă cu condiții grele și deosebit de grele, vătămătoare și deosebit de vătămătoare pentru care salariaților li se stabilește sporuri de compensare în mărimi fixe, sporurile se stabilesc în funcție de starea reală a condițiilor de muncă, stabilită după atestarea locurilor de muncă conform Regulamentului cu privire la evaluarea condițiilor de muncă la locurile de muncă și modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1335 din 10 octombrie 2002, în mărimile prevăzute de Convenția colectivă (nivel național) nr. 1 din 3 februarie 2004 „Salarizarea angajaților aflați în relații de muncă în baza contractelor individuale de muncă”. (Anexa nr.5)
 5. Munca prestată în zilele de repaus şi sărbătoare nelucrătoare se retribuie în conformitate cu art. 158 al Codului muncii.
 6. În cazurile în care Instituția sau subdiviziunea ei staţionează în urma încălcărilor legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă ce nu au survenit din vina salariaţilor, cât şi atunci când salariatul refuză să-şi exercite obligaţiile de funcţie din motive de încălcare a normelor securităţii muncii, încălcări ce-i periclitează viaţa şi sănătatea, salariatului i se păstrează salariul mediu.
 7. Angajatorul este obligat să asigure condițiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin.
 8. Plata muncii suplimentare se efectuează conform art. 157 al Codului muncii şi modului stabilit pentru Instituție conform orelor de muncă efectiv lucrate.
 9. Salariaţii care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctoral, organizate în instituţiile de învăţământ superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii, sunt asimilaţi în drepturi prevăzute la pct. 39 al prezentului Contract.

Salariaţii care îşi fac studiile la cursuri de specializare şi perfecţionare organizate în instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate li se păstrează salariul mediu lunar la locul de muncă de bază şi li se achită cheltuielile de deplasare conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 10 din 05.01.2012.

 1. Munca prin cumul

În cazurile existenței posturilor libere, neocupate cu salariați titulari, se va utiliza angajarea prin cumul în limita mijloacelor posturilor libere tarifate sau disponibile.

Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct (Anexa nr. 1).

Salariaţii ce activează prin cumul sunt egalați în drepturi cu salariaţii de bază.

Pentru asigurarea asistenței medicale continue, în cazurile insuficienței de personal medical, salariaţii unităţilor pot activa prin cumul la locul de muncă de bază sau în alte unităţi în volum de până la un salariu tarifar (de funcţie) cu acordarea sporurilor şi suplimentelor obligatorii stabilite de legislaţia în vigoare.

            În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul.

Salarizarea cumularzilor se efectuează pentru munca realmente prestată sau timpul efectiv lucrat.

Munca prin cumul nu se califică ca muncă suplimentară și nu cade sub incidența art. 104 și 157 al Codului muncii.

Medicilor cu funcţie de conducere din Instituție şi adjuncţilor lor (medici), li se permite în unitatea în care sunt încadrați, în cazul funcţiei vacante a medicului specialist, sa presteze munca prin cumul conform specialității în volum de 0,25 salariu de medic specialist, cu toate sporurile şi adaosurile. Evidenţa muncii prestate de medicii cu funcţie de conducere şi adjuncţii lor (medici) prin cumul, indiferent de caracterul şi volumul ei, se reflectă în documentele corespunzătoare (capitolul VII, p.79 din Convenției colective (nivel de ramură)).

 1. Cumularea de profesii (funcții)

Salariaţilor care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutiţi de munca lor de bază, (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de prezenta convenţie) li se plăteşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent.

Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabileşte în mărime nu mai mică decât 50% şi nu mai mare de 100% din salariul tarifar (salariul funcţiei) stabilit pentru profesia (funcţia) cumulată.

Spre deosebire de munca prin cumul, cumularea de funcții se realizează în orele de program, la aceeași unitate și nu necesită încheierea unui contract individual de muncă distinct, ci doar modificarea celui existent.

 1. Perioada staţionării Unităţii, subdiviziunii în cazul când nu s-a produs din vina salariaţilor se include în vechimea în muncă în specialitate pentru spor la salariu conform legislaţiei muncii.
 2. Angajatorul, în comun cu comitetul sindical, vor aplica diferite forme de stimulare a muncii salariaţilor (premiere, ajutor material, adaosuri şi sporuri la salariul de bază).
 3. Modul şi condiţiile de acordare a plăţilor cu caracter stimulator se aprobă de către angajator, de comun cu comitetul sindical, conform prevederilor Regulamentului Instituției, (Anexa nr.2).
 4. În scopul premierii şi acordării ajutorului material vor fi utilizate mijloacele fondului de retribuire a muncii, precum şi cota economisită a fondului de salarizare.
 5. Cu excepţia conducătorilor, mărimea premiilor şi ajutorului material acordat salariaţilor nu se limitează.
 6. În cazurile organizării muncii pe schimburi, prin împărţirea zilei sau săptămânii de muncă în părţi, ziua sau săptămâna de muncă incompletă, remunerarea muncii, acordarea sporurilor şi suplimentelor la salariul de bază, premiilor, ajutorului material şi alte plăţi cu caracter stimulator se efectuează conform timpului efectiv lucrat.
 7. În cazul reducerii a numărului sau a statelor de personal şi acordul salariatului de a fi transferat la o altă muncă permanentă cu o retribuire mai mică, în cadrul aceleiaşi Instituții, acestuia i se menţine salariul mediu de la locul muncii precedent timp de 1 lună calendaristică din ziua transferării cu modificarea prealabilă a contractului individual de muncă.
 8. Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi calculate și negociate de către angajator și comitetul sindical în limita prevederilor legale cu această destinație înaintea negocierii Contractului de asistență medicală cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, pentru a acoperi integral și la timp cheltuielile cu personalul angajat în Unitate.
 9. Anual, înainte de întocmirea devizului de venituri și cheltuieli, de comun cu comitetul sindical, de efectuat atestarea individuală și tarifarea angajaților din unitate conform legislației în vigoare.
 10. De planificat anual în devizul de venituri și cheltuieli mijloace financiare în mărimea alocațiilor la articolele ”Primierea și ajutorul material” aprobate anual de administrație în comun cu Comitetul Sindical, în dependență de posibilitățile financiare ale instituției.

Primele individuale se stabilesc de către conducătorul Instituției de comun acord cu comitetul sindical în limita mijloacelor alocate cu această destinație.

 1. Premierea și acordarea ajutorului material conducătorului se efectuează din mijloacele fondului de retribuire a muncii ale Instituției, prevăzute în devizul de venituri și cheltuieli numai în cazurile când au fost premiați și acordat ajutor material angajaților Instituției pe care o conduce, conform Regulamentului anexat la prezentul Contract (Anexa nr. 8).
 2. Criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul din sistemul sănătății se stabilesc prin ordinul conducătorului, coordonate în prealabil cu comitetul sindical, ținându-se cont de recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
 3. Plata cheltuielilor pentru deplasări în interes de serviciu se efectuează conform legii. În cazurile utilizării transportului propriu, se achită și cheltuielile ce țin de amortizarea transportului.
 4. Formele de organizare a muncii în ramura sănătății din Republica Moldova sunt: norma de timp și alte forme prevăzute de lege.
 5. Se permite conducătorilor Instituțiilor medicale, în comun cu comitetul sindical, să stabilească anual spor la salariul de bază angajaților pentru munca executată, conform actelor normative în vigoare, ținându-se cont de mijloacele financiare disponibile, economia fondului de salarizare şi calitatea muncii. Mărimea sporului se stabileşte individual.
 6. Toate posturile vacante vor fi scoase la concurs, publicarea făcându-se, după caz, într-un ziar central, local sau prin afișarea acestora la sediul Instituției respective cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data susținerii concursului.

Organizarea concursului se va efectua în strictă conformitate cu legislația.

 1. Anual, la nivelul fiecărei Unități, se analizează toate locurile de muncă pentru stabilirea normativelor de personal, corelat cu necesitățile activităților desfășurate în Instituție.

Examinarea și reexaminarea normativelor de personal se fac de către o comisie paritară angajator-comitetul sindical.

 

CAPITOLUL VII

Securitatea şi sănătatea în muncă

 1. Părţile se obligă să realizeze următoarele măsuri:

95.1. Organizarea sistemului de securitate și sănătate în muncă în conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008, altor acte normative din domeniu.

În acest scop, anual, vor fi examinate chestiuni ce ţin de protecţia muncii salariaţilor din ramură la şedinţa comună a părţilor, cu întreprinderea măsurilor corespunzătoare.

95.2. Instruirea conducătorilor Instituțiilor şi adjuncţilor acestora, preşedinţilor organelor sindicale imediat după numirea sau alegerea lor în funcţiile respective şi periodic – o dată la     36 luni, în cadrul cursurilor de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă, realizate de servicii externe din sursele Instituției.

 1. Angajatorul se obligă să realizeze următoarele măsuri:

96.1. Asigurarea corespunderii unităţilor, clădirilor, altor construcţii şi locurilor de muncă normelor de securitate şi sănătate în muncă şi atestarea lor nu mai rar decât o dată la 5 ani, asigurând prevederea în Devizul de venituri și cheltuieli a surselor financiare necesare. 

96.2. Organizarea serviciului pentru securitatea și sănătatea în muncă în Instituție.

Crearea, în comun cu organul sindical din Instituție, a comitetului pentru securitate și sănătate în muncă și organizarea activității acestuia.

96.3. Va numi prin ordin (dispoziţie) unul sau mai mulţi salariaţi pregătiţi la cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care să se ocupe de activităţile de protecţie şi prevenire a riscurilor profesionale, să le acorde timp liber, cu menţinerea salariului mediu la locul de muncă de bază, să le furnizeze mijloacele necesare pentru a le permite să-şi exercite drepturile şi atribuţiile ce derivă din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu excepţia unităţilor unde există serviciul respectiv specializat.

96.4. Specialistul în securitatea și sănătatea în muncă va elabora și realiza un Plan anual de măsuri de protecţie a muncii, parte integrantă a contractului colectiv de muncă conform Regulamentului aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008”(MO nr. 34-36 din 17.02.2009). În acest scop va aloca surse financiare în volum necesar, dar nu mai puţin de 2 la sută raportat la fondul de salarizare a Instituției.

96.5. Va asigura examenul medical periodic al salariaţilor, a vaccinării salariaţilor şi testării psihologice din contul angajatorului în modul şi termenele aprobate de Minister din domeniu. Asigură examenul medical la angajare din contul angajatorului tinerilor specialiști repartizați în cîmpul muncii de către MS MPS.

96.6. Acordarea gratuită salariaţilor a echipamentului de protecţie individuală şi de lucru, materialelor igienico-sanitare conform normativelor stabilite. Crearea condiţiilor pentru alimentaţia lucrătorilor în Instituție. (Anexa nr.7.1)

Acordarea alimentaţiei speciale salariaţilor conform criteriilor, care trebuie să fie parte componentă a contractului colectiv de muncă la nivel de Unitate, în baza normelor pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 40 din 16.08.2001 (MO nr. 33-35 din 07.03.2002) (Anexa nr. 7).

96.7. Asigurarea depistării, cercetării, înregistrării şi evidenţei accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, stabilirea circumstanţelor şi cauzelor ce le-au provocat, determinarea măsurilor de prevenire a lor, recuperării prejudiciilor accidentaţilor în modul şi mărimile stabilite de actele normative şi contractul colectiv de muncă.

Asigurarea plății indemnizaţiei unice în cazul reducerii capacităţii de muncă sau decesului salariatului în rezultatul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conform prevederilor art. 18 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

96.8. Specialistul în securitatea și sănătatea în muncă va asigura informrea, contra semnătură, a fiecărui salariat despre riscurile profesionale la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă, precum şi despre măsurile de securitate necesare.

Să amenajeze locuri de muncă, protejate împotriva pericolelor care pot afecta în mod specific salariaţii sensibili la riscuri specifice pentru: femei gravide, lehuzele, femeile care alăptează copii, persoanele în vârstă de până la 18 ani, persoanele cu capacităţi funcţionale limitate.

96.9. Asigurarea instruirii salariaţilor în materie de securitate și sănătate în muncă, inclusiv instruirii reprezentanților lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, nu mai rar decât o dată la 6 luni, alocând sursele necesare.

Asigurarea salariaţilor cu instrucţiunile privind funcţionarea şi exploatarea tehnicii şi a instalaţiilor; cu instrucţiunile privind protecţia muncii şi tehnicii securităţii muncii; cu regulamentul intern al Unităţii.

Cheltuielile privind instruirea sunt suportate de angajator.

Instruirea se efectuează conform unui Program, aprobat de angajator şi coordonat cu comitetul sindical, în zilele lucrătoare în cadrul orelor de muncă.

96.10. Analizarea anuală a nivelului morbidităţii cu pierderea temporară a capacităţii de muncă şi realizarea măsurilor eficiente pentru diminuarea ei.

96.11. Realizarea măsurilor pentru contracararea violenţei la locul de muncă (violenţa verbală, fizică, hărţuirea sexuală etc.).

96.12. Organizarea în comun cu comitetul sindical a activităţii sportive şi culturale.

96.13. Asigurarea dreptului preferenţial al salariaţilor care activează în Spitalul raional Cimișlia la examinarea medicală, spitalizare, inclusiv spitalizarea la locul de muncă, tratament, efectuarea investigaţiilor, cât şi acordarea diverselor servicii medicale.

96.14. Acoperirea parţială a cheltuielilor, în cazuri excepționale, la tratarea salariaţilor din Instituție, în caz de tratament costisitor (tratament realizat pe indicații medicale absolute, însoțit de transplant de organe/ țesuturi și achitate de pacient) confirmat prin documente justificate, folosind în acest scop resursele financiare de la serviciile contra plată și economia mijloacelor financiare – la decizia comisiei instituționale.

96.15. Să organizeze vaccinarea personalului medical şi rezidenţilor împotriva infectării cu virusul hepatitei „B” (HBV). Lista concretă a personalului medical şi rezidenţilor care necesită a fi vaccinaţi se stabileşte prin ordinul angajatorului (Anexă nr. 16).

96.14. Să identifice şi să evalueze riscurile ocupaţionale şi gradul de expunere a salariaţilor acestor riscuri pentru fiecare loc de muncă. Să întreprindă măsuri pentru înlăturarea riscurilor ocupaţionale.

 1. Angajatorul, în comun cu comitetul sindical se obligă să realizeze următoarele măsuri privind serviciile de sănătate şi HIV/SIDA:

97.1. Să sensibilizeze şi să consolideze capacitatea profesională şi personală în rândul lucrătorilor medicali, pentru a atenua impactul HIV/SIDA la locul de muncă.

97.2. În acest scop, periodic, la cursurile de instruire profesională nivel de Instituție, să studieze Ghidul comun cu privire la serviciile de sănătate şi HIV/SIDA, elaborat de OIM şi OMS.

97.3. Să se asigure, că toţi lucrătorii medicali care sunt infectaţi sau afectaţi de HIV/SIDA, sunt protejaţi de orice formă de discriminare.

97.4. Să asigure accesul lucrătorilor medicali la servicii de consiliere şi testare voluntară, la programe de tratament şi sănătate la locul de muncă.

CAPITOLUL VIII

Dezvoltarea parteneriatului social în sfera muncii

 1. Părțile recunosc că parteneriatul social în sfera muncii este un instrument al dialogului social în reglementarea relațiilor de muncă și menținerea păcii sociale, având drept scop de a determina și realiza drepturile și interesele sociale și economice ale părților.
 2. Părţile semnatare a prezentului Contract colectiv de muncă se obligă să asigure participarea reprezentanţilor Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova la toate nivelurile cu drept de vot la lucrările:
  1. Consiliilor medicale şi alte comisii ale Instituției;
  2. Consiliilor de administrare ale IMSP.
  3. Administraţia Instituției, în comun cu comitetul sindical, se obligă:

100.1. Să elaboreze Devizul de venituri şi cheltuieli al Instituției şi Oferta de servicii pentru negocierea contractului de acordare a asistenţei medicale populaţiei. Ulterior, Administraţia Instituției se obligă să negocieze cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină contractul de acordare a asistenţei medicale populaţiei.

100.2. În baza Regulamentului „Pentru organizarea și funcționarea Comisiei pentru dialog social „angajator-salariați” să elaboreze regulamentul propriu și să asigure realizarea prevederilor acestuia.

100.3. Vor informa, anual, (în primul trimestru) părțile semnatare a prezentului Contract despre realizarea Regulamentului propriu privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru dialog social „angajator –salariați” la nivel de Instituție (Anexa nr. 13).

100.4. Vor asigura participarea reprezentanților salariaților la lucrările comisiilor permanente de tarifare ale angajaților Unității, precum și altor comisii unde se examinează probleme care vizează interesele salariaților.

CAPITOLUL IX

ASIGURAREA REGIMULUI  DE CONFIDENŢIALITATE ŞI PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER  PERSONAL, PĂSTRAREA SECRETULUI PROFESIONAL ÎN IMSP SR CIMIŞLIA.

Salariaţii  au obligaţia, pe durata contractului individual de munca, precum şi ulterior încetării acestuia,  indiferent de cauză, de a pastra confidenţialitatea cu privire orice aspect legat de activitatea desfăşurată. Ei sunt obligaţi să nu utilizeze, în interes propriu sau al unui tert ori să transmită către terți date şi/sau informaţii care au legătura cu activitatea. 

Orice informaţie referitoare la o persoană identificată sau identificabilă, nu trebuie să fie prelucrată fără consimţămîntul explicat al persoanei vizate, cu excepţia (Anexa nr. 17):

 1. a) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sau drepturilor specifice ale operatorului, cu respectarea garanţiilor prevăzute de lege şi ţinîndu-se cont de faptul că o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor cu caracter personal prelucrate în acest scop poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens;
 2. b) prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal ori a altei persoane, în cazul în care subiectul datelor cu caracter personal se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţămîntul;
 3. c) prelucrarea este efectuată în contextul activităţilor legitime de către asociaţii obşteşti, partide şi alte organizaţii social-politice, de către sindicate, asociaţii de patronat, organizaţii filozofice sau religioase, organizaţii cooperatiste necomerciale, cu condiţia ca prelucrarea să se refere numai la membrii acestora sau la persoanele cu care acestea au contacte permanente în legătură cu scopurile lor şi cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite terţilor fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu character personal;
 4. d) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal;
 5. e) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie al subiectului datelor cu caracter personal;
 6. f) prelucrarea este necesară în scopul asigurării securităţii statului, cu condiţia ca aceasta să se efectueze cu respectarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.

 

La complectarea fişelor medicale de ambulatoriu şi staţionar (025; 111/e; 112/e; 113/e; 003/e etc.), altor formulare de evedenţă sau supraveghere medicală sau epidemiologică este necesar de a asigura consimţămîntul scris persoanei pentru prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea şi transmiterea) informaţiei de sănătate.

Datele cu caracter personal pot fi colectare doar în volum minim, necesar pentru atingerea scopurilor  bine  determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Aceasta se transpune prin argumentarea  colectării numai informaţiei necesare în scop terapeutic sau de sănătate publică concret – nu se admite colectare de informaţie nominală (nume, prenume, data naşterii, adresa concretă) în scopuri statistice, unde rezultatele aşteptate şi necesare pentru analiza statistică şi de management medical pot fi obţinute prin raportare cantitativă (cifre generale), sau raportare pe caz depersonalizată.

Informarea despre diagnostic, rezultatele analizelor, tratamentul primit se comunică numai persoanei examinate sau reprezentantului legal (părintelui sau tutorelui).

Cererile parvenite de la organele de urmărire penală, judecătorii şi alte organe de stat trebuie examinate la prezenţa motivelor intemeiate pentru colectare a datelor de sănătate (cînd informaţia de sănătate cerută are relevanţă concretă pentru investigarea sau cauza dată – de exemplu în cazuri de viol, dar nu şi în cazuri de investigare a unui furt).

Atenţie deosebită trebuie acordată respectării confidenţialităţii în bolile stigmatizate – HIV, SIDA, tuberculoză, ITS, sănătate mentală.

În cazul divulgării datelor cu caracter personal, salariatul vinovat poartă răspundere în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională şi penală, Codul muncii.

Prelucrarea datelor cu DCP:

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.
 2. Consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea consimţămîntului nu poate avea efect retroactiv.
 3. În cazul incapacităţii de exerciţu sau al capacităţii de exerciţiu limitate a subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind  prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul lui legal.
 4. În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimţămînt nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii.
 5. Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:
 6. b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
 7. c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
 8. Prelucrarea datelor cu DCP:
 • se va realiza conform Anexei nr.18 la „Politica de Securitate a datelor cu caracter personal în IMSP SR Cimișlia”
 • Conform Anexa nr.19 la „Instrucțiuni despre prelucrarea datelor cu caracter personal (DCP)”
 • Conform Anexa nr.20 la „Nomenclatorul documentației care conține date cu caracter personal IMSP SR Cimișlia”
 • Conform Anexa nr.21 la „Nomenclatorul programelor automatizate care conțin date cu caracter personal IMSP SR Cimișlia”
 • Conform Anexa nr.22 la „Nomenclatorul SI ce conțin date cu caracter personal care se transmit la alte nivele IMSP SR Cimișlia”
 • Conform Anexa nr.23 la „Nomenclatorul dispozitivelor flash autorizate pentru transmiterea informației ce conțin date cu caracter personal IMSP SR Cimișlia”

 

CAPITOLUL X

Reglementarea activităţii organelor sindicale –reprezentanţi ai salariaţilor

 1. Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare:a) recunosc şi se obligă să respecte drepturile şi garanţiile de activitate ale sindicatului, prevăzute de legislaţia în vigoare şi Statutul Sindicatului de ramură, normele de drept internaţional, să contribuie la realizarea hotărârilor organelor sindicale de toate nivelurile;b) se abţin de la orice intervenţie de natură să limiteze dreptul salariaţilor la asociere liberă, funcţionarea şi gestionarea organizaţiei sindicale, la alegerea liberă a reprezentanţilor săi.
 2. Angajatorii sunt obligați:

102.1. Să nu împiedice reprezentanţii sindicatului să viziteze colectivele de muncă unde lucrează membrii sindicatului să prezinte informațiile solicitate în scopul realizării sarcinilor statutare şi a drepturilor în modul stabilit, cu condiţia preavizării prealabile despre programarea vizitei.

102.2. Să respecte garanţiile pentru salariaţii aleşi în organele sindicale, să le acorde persoanelor alese neeliberate din activitatea de producţie până la 4 ore pe parcursul săptămânii, fragmentat sau cumulat, cu menținerea salariului, pentru realizarea obligaţiilor sindicale. Durata concretă a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale se determină prin contractele colective de muncă.

102.3. Persoanele alese în organele sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare şi/sau transferate la alt lucru fără acordul preliminar scris al organului ai cărui membri sunt.

102.4. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi supuşi sancţiunilor disciplinare fără acordul preliminar scris al organului sindical ierarhic superior. 

Concedierea din iniţiativa angajatorului a persoanelor alese în componenţa organelor sindicale şi ne eliberate de la activitatea de producţie este admisă (respectându-se procedura generală de concediere), doar cu acordul organului sindical, membri ai căruia sunt, a preşedinţilor şi membrilor comitetelor sindicale, organizatorilor grupelor sindicale – cu acordul organului sindical superior.

102.5. Să menţină salariul mediu lunar membrilor organelor sindicale elective și reprezentanților acestora pe perioada: instruirii sindicale; în timpul participării lor ca delegaţi la congrese, conferinţe, convocate de sindicat; la lucrările plenarelor şi şedinţelor organelor sindicale; la lucrările organizațiilor sindicale internaționale la care sindicatul este afiliat, la acțiunile organizate de partenerii sociali; deplasărilor pentru schimb de experienţă.

Să elibereze de la locul de muncă de bază cu menținerea salariului mediu lunar formatorilor sindicali pe perioada participării sau desfășurării seminarelor sindicale educaționale.

102.6. Să acorde salariaţilor aleşi în funcţii elective în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază, după expirarea mandatelor, locul de muncă anterior, iar în lipsa acestuia, un alt loc de muncă echivalent la aceeaşi unitate, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, iar la acordul salariatului – în altă unitate.

Dacă nu există posibilitatea de a acorda un loc de muncă corespunzător (funcţie) la locul vechi de muncă, angajatorul (iar în cazul lichidării ei – succesorul de drept) plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu, conform legislaţiei în vigoare.

102.7. Concedierea din iniţiativa angajatorului a preşedinţilor comitetelor sindicale este inadmisibilă timp de doi ani din momentul expirării împuternicirilor elective, în afară de cazul de lichidare completă a Unităţii sau în cazul comiterii de către salariat a acţiunilor culpabile, în urma cărora, conform prevederilor legislaţiei muncii, este prevăzută posibila concediere în modul stabilit.

102.8. Să asigure condiţii de activitate a comitetului sindical în corespundere cu Legea sindicatelor şi Codul muncii. Limita alocărilor pentru aceste scopuri se negociază prin Contractul colectiv de muncă.

102.9. În conformitate cu prevederile art. 35 al Legii sindicatelor nr. 1129-XIV, din 07.07.2000 să prevadă în devizul de venituri și cheltuieli mijloace financiare pentru soluţionarea problemelor salariaţilor. Suma concretă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă. Utilizarea surselor în cauză se efectuează în baza deciziei comune a administrației Instituției și comitetului sindical conform Regulamentului cu privire la mijloacele financiare în mărime de 0,15% (Anexa nr. 12).

102.10. Să respecte drepturile profesionale, social-economice, de muncă şi libertăţile salariaţilor – membri de sindicat.

102.11. Să efectueze în modul stabilit (prin virament) încasarea cotizaţiilor sindicale lunare şi să le transfere la conturile bancare ale organelor sindicale corespunzătoare. Organele sindicale vor interesa material salariaţii contabilităţii Instituției pentru munca efectuată.

102.12. Să prezinte informații organului sindical pentru completarea rapoartelor anuale, financiare și statistice.

102.13. Să permită reprezentanților comitetului sindical (organizatorului sindical) să participe la lucrările organizate de angajator la care vor fi examinate probleme care vizează activitatea Instituției și interesele salariaților.

102.14. Să respecte realizarea drepturilor organului sindical privind:

 1. elaborarea şi înaintarea propunerilor la proiectele actelor normative şi legislative ce vizează interesele de muncă, social-economice şi profesionale ale salariaţilor;
 2. reprezentarea intereselor salariaţilor în organele de stat şi patronale, respectând principiile parteneriatului social;
 3. contribuirea la respectarea obligaţiilor de serviciu de către salariaţi, disciplina şi calitatea muncii;
 4. participarea activă la dezvoltarea social-economică a Unităţilor;
 5. formarea şi promovarea imaginii Unităţilor şi salariaţilor încadraţi în sistemul de sănătate;
 6. controlul respectării actelor legislative şi a altor acte normative privind timpul de muncă şi de odihnă, salarizare, protecţia muncii, precum şi executare a convenţiilor colective, contractelor colective şi individuale de muncă;
 7. participarea la cercetarea accidentelor de muncă şi a cazurilor de boli profesionale;
 8. depistarea încălcărilor dreptului muncii, cere obligatoriu angajatorului, prin intermediul organelor respective, autorităţilor publice competente luarea de măsuri urgente pentru redresarea situaţiilor care contravin legislaţiei muncii;
 9. distribuirea salariaţilor bilete de tratament sanatorial şi odihnă pentru copii în raport direct cu numărul salariaţilor din Instituție şi volumul surselor alocate în acest scop;
 10. organizarea activităţi sportive şi culturale pentru salariaţi;
 11. contribuirea la rezolvarea conflictelor colective şi litigiilor individuale de muncă în corespundere cu legislaţia în vigoare, în scopul preîntâmpinării grevelor şi a altor acţiuni de protest;
 12. prezentarea Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova a rapoartelor: anual, financiar și statistic, şi informarea membrilor sindicatului despre activitatea desfăşurată întru reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime;
 13. acordarea organelor sindicale și membrilor de sindicat a consultaţiilor gratuite și ajutor în soluționarea legitimă a problemelor apărute;
 14. reprezentarea, în caz de necesitate, a intereselor membrilor de sindicat în instanţele de judecată;
 15. organizarea activității de instruire sindicală şi în domeniul legislaţiei muncii;
 16. participarea la atestarea şi tarifarea salariaţilor;
 17. participarea la lucrările organelor colegiale, înaintarea propunerilor ce ţin de dezvoltarea şi reformarea sistemului sănătăţii, respectarea drepturilor salariaţilor şi alte probleme ale organizațiilor sindicale și membrilor de sindicat;
 18. examinarea de sine stătător a condiţiilor de muncă, elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea acestora;
 19. contribuirea la utilizarea corectă şi eficientă a surselor şi bunurilor materiale ale Unităţii;
 20. îndeplinirea şi altor obligaţiuni ce ţin de respectarea normelor legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova şi Statutul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova.

 

CAPITOLUL XI

Soluţionarea conflictelor colective de muncă

 1. În scopul prevenirii conflictelor colective de muncă la nivel de unitate, părţile au convenit să depună eforturi pentru a realiza pe deplin prevederile prezentului contract.
 2. Conflictele colective de muncă la nivel de Unitate, vor fi soluţionate conform prevederilor Codului muncii și Regulamentului privind modul de soluționare a conflictelor colective de muncă și de desfășurare a grevelor la nivel de raion, unitate.
 3. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Contract, Sindicatul „Sănătatea” îşi asumă dreptul declanşării conflictului colectiv de muncă la nivel de unitate.
 4. Declanşarea conflictelor colective de muncă şi a acțiunilor de protest în masă la nivel de Unitate se va înfăptui conform CM RM, Legii cu privire la întruniri și Regulamentului privind modul de soluționare a conflictelor colective de muncă și de desfășurare a grevelor la nivel de Unitate. (Anexa nr.10)

 

CAPITOLUL XII

Hărțuirea la locul de muncă

 1. Părțile recunosc că relațiile de muncă trebuie să se bazeze pe principii bunei credințe, ceea ce înseamnă că toate activitățile angajatorului trebuie să urmărească îndeplinirea scopului bunei funcționări a Instituției. În nici un caz acțiunile conducătorului nu trebuie să vizeze personalitatea sau integritatea morală și profesională a salariatului.
 2. Orice fenomen care duce la distrugerea psihică a lucrătorului nu trebuie să fie tolerată în colectivele de muncă.
 3. Părțile confirmă că hârțuirea este una dintre cele mai dure manifestări agresive care pot să aibă loc la locul de muncă. Hărțuirea nu poate fi utilizată de angajator pentru concedierea salariaților incomozi.
 4. Părțile percep hârțuirea, inclusiv sexuală, ca atentate severe la principiile fundamentale ale libertății și integrității omului.
 5. Hârțuirea la locul de muncă, inclusiv sexuală, reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale, vizuale ofensatoare, invitații compromițătoare, cereri de favoruri sau orice altă conduită cu conotații care afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică a persoanelor la locul de muncă.
 6. Pentru a combate fenomenul hârțuirii, inclusiv sexuale, angajatorii Instituției sunt obligați:
 7. să ia toate măsurile pentru respectarea demnității în muncă, integritatea morală și profesională a salariaților;
 8. să evalueze riscurile care generează hârțuirea la locul de muncă și să întreprindă acțiuni, în comun cu organizația sindicală, reprezentantă a salariaților, pentru a contracara fenomenul hârțuirii, inclusiv sexuale, la locul de muncă;
 9. să informeze toți salariații de regulile de conduită ce trebuie respectate și de sancțiunile aplicabile în cazul încălcării acestora;
 10. să asigure confidențialitatea cazurilor de hârțuire sexuală, la cererea persoanei hârțuite;
 11. prevenirea violenței fizice și verbale față de salariați din partea pacienților, rudelor acestora și a terților.

 

CAPITOLUL XIII

Dispoziţii  finale

 1. Prevederile prezentului Contract sunt considerate de drept minime și obligatorii pentru aplicare în Instituție.
 2. În toate situațiile de reorganizare, restructurare, modificarea sursei și modului de finanțare pentru Instituție, secții, compartimente și servicii, externalizări servicii etc., angajatorul care predă este obligat să transmită, iar angajatorul care preia este obligat să garanteze respectarea clauzelor prezentului Contract.
 3. Părţile se obligă să examineze realizarea prevederilor prezentului Contract la şedinţa comună anuală a organelor sale de conducere, informând salariaţii despre îndeplinirea lui.
 4. Părţile sunt în drept, pe parcursul valabilităţii Contractului, să propună modificări şi completări.
 5. Nerespectarea clauzelor prezentului Contract atrage răspunderea conform legii.
 6. Prezentul Contract, încheiat în 4 exemplare, își produce efectele de la data semnării de către părți și este valabil până la încheierea unei nou Contract sau prelungirea valabilității acestuia.
 7. Anexele fac parte integrantă din prezentul Contract.
 8. Controlul asupra îndeplinirii prezentului Contract se pune în seamă Comisiei pentru Consultări și negocieri colective de părți de bază de paritate.
 9. Comisia pentru consultări și negocieri colective a dat dreptul de a semna Contractul colectiv de muncă Directorului IMSP SR Cimișlia Mariana Florea și Președintelui Comitetului Sindical al IMSP SR Cimișlia Gorodnițchi Vitali.
 10. Contractul colectiv de muncă va fi înregistrat la ITM Cimișlia în modul stabilit.

 

Grupurile de lucru pentru elaborarea

Contractului Colectiv de Muncă al IMSP Spitalul raional Cimișlia

 

Reprezentanții grupului de lucru al angajatorului:

Președintele grupului                                                                             - Tatiana Munteanu

Membrii grupului:

Patronat:

Serviciul Resurse Umane                                                                       - Liliana Olaresco

Serviciul economico financiar                                                                 - Ana Bahov

Asistenta principal                                                                                - Aurica Țurcanu

 

Reprezentanți a-i sindicatului:                                                           - Pometco Anna

 

 

Anexe:

Acord adițional nr.1 din 01.08.2018

Acord adițional nr. 2 din 01.07.2019

Anexa 1

Anexa 2 regulamentul intern

Anexa 3  concediu suplimentar

Anexa 3.1 concediu 28 z.c.

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 6.1

Anexa 7 normativul pentru lapte gratuit

Anexa 7.1 eliberarea echipamentului

Anexa 8 regulament privind premierea

Anexa 9 nomenclatorul

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 13

Anexa nr 13c si 13d

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 16

Anexa 17

Anexa 18 politica de securitatea a datelor cu caracter personal

Anexa 19 instrucţiunea despre prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 20 nomenclatorul documentaţiei care conţine date cu caracter personal

Anexa 21 nomenclatorul programelor automatizate care conţin date cu caracter personal

Anexa 22 nomenclatorul si ce contin date cu caracter personal care se transmit la alte nivele

Anexa 23 lista dispozitivelor flash autorizate cu care se transmite informaţie în afara instituţiei

Anexa 24 proces verbal

Anexa comisia nationala pentru consultari şi negocieri colective

Anexa lista profesiilor pauza la masa